Clicky

نکات مهم در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکات مهم در ثبت شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود یکی دیگر از انواع ثبت شرکت تجاری می باشد که در ماده ۹۴ قانون تجارت بصورت زیر تعریف شده است : شرکت با مسئولیت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری به صورت شرکت تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان …
ادامه مطلب