Clicky

تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص

قبل از اینکه به موضوع تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص بپردازیم باید با تعریف کوتاهی از اساسنامه شرکت داشته باشیم . اساسنامه شرکت ، مهمترین رکن شرکت است. خواه شرکت با مسئولیت محدود باشد و یا شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باشد .

تمام شرکتها باید اساسنامه داشته باشند. در اساسنامه شرکت روابط شرکاء و سهامداران شرکت با یکدیگر و حدود اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت مشخص می‌شود. همچنین نحوه تقسیم سود و زیان شرکت نیز در اساسنامه شرکت تعیین می‌شود. بطور کلی می‌توان گفت اساسنامه مهمترین سندی است که شروع و پایان شرکت را مشخص کرده و روابط بین سهامداران شرکت و سایر نکات قانونی شرکت را نیز تبیین می‌کند.

تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص
اساسنامه شرکت سهامی خاص داری بیش از ۶۴ ماده مختلف می باشد که تمامی این بخش ها در بروز رسانی جدید وب سایت اداره ثبت شرکت ها ، به صورت اتوماتیک و بعد از ورود اطلاعات نمایش داده می شود لازم به ذکر است که برخی از این ماده ها به صورت جای خالی می باشد که با توجه به اطلاعات مربوطه توسط کارشناس این قسمت ها پر می شود . .

نکته مهم : در تنظیم اساسنامه شرکت حتما دقت کافی را داشته باشید ، چون در غیر این صورت در صورتی که به اشتباه اساسنامه شرکت را پر کنید امکان دارد یا شرکت شما به درستی ثبت نشود و از طرف کارشناس اراده ثبت شرکت ها رد شود و یا اینکه اطلاعات شرکت به غلط ثبت شود که بعدها در تنظیم صورتجلسات شرکت خود به مشکل می خورید .

مفاد قانونی تنظیم اساسناه شرکت سهامی خاص
ﻣﺎﺩﻩ ۱ : ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮقی :  ” در این بخش نام کامل شرکت قرار می گیرد و در انتهای اسم عنوان سهامی خاص قرار می گیرد ”

ماده ۲ : ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮقی : ” این بخش با توجه به فعالیت شرکت و اطلاعاتی که قبلا وارد شده است به صورت اتوماتیک قرار میگیرد ”  .

موضوع فعالیت شرکت با توجه به اطلاعاتی که در ابتدا وارد شده است متفاوت می باشد . به عنوان مثال یک شرکتی که در زمینه معدن فعالیت می کند امکان دارد موضوع فعالیت شرکت آن مواردی همچون ” ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ، ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ – ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ- ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎنی ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍخلی ﻭ ﺧﺎﺭجی – ﺑﺎﺯﮔﺸﺎیی ﺍﻝ سی – ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻳﺸﻬﺎ – ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍخلی ﻭ ﺑﻴﻦ المللی-ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺩﺍخلی – ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﻮﺭ- ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎنکی ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯی ﻭ ﺭﻳﺎلی – ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭلتی ﻭ ﺧﺼﻮصی . ” باشد .

ماده ۳ :  ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ︀ : شامل ﻧﺸﺎنی ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮقی یا همان شرکت می باشد که به صورت کامل به همراه کدپستی آن در این قسمت قرار میگیرد .

ماده ۴ : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮقی : سرمایه اولیه تعیین شده در هنگام ثبت شرکت در این قسمت قرار میگیرد

ماده ۵ : ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ : که به صورت معمول از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین می شود .

ﻣﺎﺩﻩ ۶ : ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎﻡ: ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﻋﺪﻱ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺩ ۵۳ ﺗﺎ ۸۳ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۷ : ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ : ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۸ : ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﺩﻋﻮﺕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺫﻛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ : ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۹ : ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻬﺎﻡ: ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻲ ﻧﺎﻡ / ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﺤﺪﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭ ﭼﺎﭘﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭ ﺣﺎﻭﻱ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۶۲ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۷۴۳۱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ : ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻬﺎﻡ: ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺳﻬﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻑ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۱ : ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻬﺎﻡ: ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎﻉ ﻣﻜﻠﻔﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ : ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻧﺎﻡ: ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ، ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺩﻓﺘﺮﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﺿﺮﺷﺪﻩ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻧﺎﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻣﻮﺍﺩ ۹۳ ﻭ ۰۴ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺠﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۳  : ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ: ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۴ : ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۷۴۳۱ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ : ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ : ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺕ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ۷۴۳۱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۶ : ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﻗﻴﺪ ﺷﻮﺩ.

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻗﻼ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۰۲ ﺭﻭﺯ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۰۱ ﺭﻭﺯ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۷ : ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻋﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ : ﻣﺤﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۱۹: ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ : ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۰ : ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۰۱ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۰۴ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۱ : ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺪﺭﻙ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ : ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻲ ﻭ ﺩﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻳﺎ ﻋﺰﻝ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺰﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﻨﺸﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ : ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ: ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ۱٫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ۲٫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ۳٫ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ۴٫ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺎﺩﻩ ۲۴ : ﺍﺛﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﮕﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻏﺎﻳﺒﻴﻦ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۵ : ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺍﻗﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺩﻓﻌﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ۴ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۶ : ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ: ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ، ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﻼً ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﺩﻭﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻭﻝ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۷ : ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ: ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼﻭﻩ ﻳﻚ ﺁﺭﺍﺀ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۸۸ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۸ : ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ: ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ : ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ: ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﺩﻭﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻭﻝ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۰ : ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ: ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۱ : ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪﻳﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۲ : ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ: ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ۳ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﻴﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻼ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺰﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ : ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۳ : ﻣﺪﺕ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ: ﻣﺪﺕ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻻﻛﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۴ : ﺳﻬﺎﻡ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ: ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﺭﻗﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻘﺼﻴﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺴﭙﺎﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺭﻗﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﺷﻴﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮﺩ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺎﺩﺍﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺼﺪﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺳﻬﻢ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۵ : ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ: ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻳﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻳﻚ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﺰﻝ ﻛﻨﺪ . ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۶ : ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ: ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻜﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۷ : ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ: ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ : ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﻭ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ: ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺗﺼﻤﻴﺎﺕ ﺑﺎﺍﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۳۹ : ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ: ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺎﺩﻩ ۷۳ ﻓﻮﻕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۴۰ : ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ: ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻚ ﻭ ﻻﻗﻞ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻧﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺘﺨﺬﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺫﻛﺮ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺭﺝ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۴۱ : ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺩﺍﺭﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻲ.
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ.
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻧﺼﺐ ﻭ ﻋﺰﻝ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﻭﺭﺍﺙ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺮﻛﺖ.
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ.
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺑﻬﺮ ﻭ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎﺕ.
ﺗﻌﻬﺪ، ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ، ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻲ.
ﻋﻘﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﺿﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ.
ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺣﻖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺳﺎﺯﺵ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺟﻌﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺎﺷﻴﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﻭ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺭ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺮﺍﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺪﻕ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺩﻋﻮﻱ ﻭﺍﺧﻮﺍﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﻋﻮﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺩﻋﻮﻱ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﺎ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﺷﺸﻤﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺷﺮﻛﺖ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۲۳۲ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﺩﻋﻮﺕ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻧﻬﺎ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ۱۴۰ ﻭ ۲۳۸ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﻡ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﻠﻠﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻲ ﺳﺎﺯﺩ.
ﻣﺎﺩﻩ ۴۲ : ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ : ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻣﺎﺩﻩ ۴۳ : ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ : ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ : ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ۹۲۱ ﻻﻳﺠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

درنهایت به نکته باید توجه داشت که بخشی از این مفاد مربوط به تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص ، با توجه به نوع موضوع فعالیت های مربوط به شرکت امکان تغییرش وجود داشته است . پس برای تنظیم اساسنامه خود کاملا دقت کنید.

موسسه ثبتیکال مفتخر است با تجربه ای که در امور مربوط به ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسه و اساسنامه شرکت ها دارد ، اساسنامه شرکت سهامی خاص شما را با بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد . پس قبل از هرگونه اقدام با ما تماس گرفته و از مشاوران حقوقی ما سوالات و ابهامات خود را در میان بگذارید .