Clicky

نکات مهم در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکات مهم در ثبت شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود یکی دیگر از انواع ثبت شرکت تجاری می باشد که در ماده ۹۴ قانون تجارت بصورت زیر تعریف شده است :

شرکت با مسئولیت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری به صورت شرکت تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت قروض و تعهدات شرکت را دارند .

برای توضیحات تکمیلی درباره ثبت شرکت با مسئولیت محدود و همچنین مدارک مربوطه می توانید به مقاله ” ثبت شرکت با مسئولیت محدود ” مراجعه کنید .

نکات مهم در ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.
حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص
مانند تمام شرکت های دیگر، در قرارداد تشکیل شرکت باید نوع شریک معلوم بوده، موضوع قصد قرار گیرد، رضایت شرکا نیز باید بدون اکراه و اشتباه باشد.
در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
– شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
– سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
اگر شرکتی دارای شرکت نامه نباشد اساس آن به عمل نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است.
شرکتنامه مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد.
به هنگام تشکیل شرکت بامسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکت نامه قید گردد و این موضوع باید مشروع و معلوم و معین بوده، مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد.
به موجب ماده ۱۹۷ قانون تجارت، نشر خلاصه شرکت نامه ضروری می باشد و ضمانت اجرای آن مطابق ماده ۱۹۸ ق.ت جواز ابطال عملیات شرکت می باشد.
در نام شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.
نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود.
سهم الشرکه های نقدی باید تماماَ پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است، باید در شرکتنامه قید شود.
سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید.
سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها است و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
 انتقال سهم الشرکه لازم نیست دردفتر اسنادرسمی ثبت شود تا رسمی شناخته شود؛ بلکه ثبت در اداره ثبت و قید در دفتر ثبت شرکت ها کافی و رسمی است.
شرکت به وسیله مدیر یا مدیران ( یک یا چند نفر ) اداره می شود.
اگر شرکاء در مجمع عمومی قرار یا تصمیمی در مورد محدود کردن اختیارات مدیران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمایند، در برابر اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.
شرکت با مسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده است.
در شرکت با مسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشد، تعیین هیئت نظار ضروری است.
عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود، که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.
وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.
در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند :
– در مورد تغییر تابعیت شرکت
– در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه
در مورد مدت شرکت بامسئولیت محدود از لحاظ مدت زمان تشکیل صحبتی به عمل نیامده و معمولاَ شرکا آن را نامحدود ذکر می کنند.